Lausunto hallituksen esityksestä 6/2024 vp muutoksista EU:n erityisosaajan oleskelulupaan

Opiskelija kirjoittaa paperille. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Keskuskauppakamari tukee osaamiseen perustuvaa maahanmuuttoa vauhdittavia esityksiä ja pitää maahanmuuton lisäämistä ensiarvoisen tärkeänä Suomelle osaavan työvoiman saatavuuden kannalta, mutta myös väestörakenteen muutokseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Suomi tarvitsee uutta työvoimaa, mutta myös laajemmin uusia veronmaksajia.

Esityksen tarkoituksena on sujuvoittaa erityisosaajien saapumista EU:hun sen ulkopuolelta. Jatkossa esimerkiksi työskentelymaata EU:n sisällä voisi vaihtaa kevyemmin menettelyin. Myös mahdollisuudet tehdä joustavammin töitä eri maissa ja matkustaa ulkomaille paranevat. Nämä uudistukset ovat kannatettavia ja vähentävät erityisosaajien työntekoon kohdistuvaa byrokratiaa.

Lakiin sisältyy esitys, että jos sinisen kortin haltija jää työttömäksi, hänellä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa etsiä uusi työpaikka. Jos maassa on oleskellut yli kaksi vuotta, aikaa työpaikan etsimiseen olisi kuusi kuukautta. Keskuskauppakamari katsoo, että selkeintä olisi, jos kuuden kuukauden sääntö koskisi jokaista erityisosaajaa. Tällöin myös epävarmemman työn vastaanottaminen ja Suomeen asettautuminen olisi houkuttelevampaa, kun voisi varmistua, että uuden työn etsimiseen on tarvittaessa riittävästi aikaa. Tilanteessa, jossa erityisosaajalla on hyvin erityinen osaamisalue, ei välttämättä sopivia työpaikkoja ole auki siinä hetkessä, kun työsuhde päättyy. Myös rekrytointiprosessit voivat olla pitkiä. Erityisesti kesäkuukausina Suomessa työttömyysjaksot venyvät pidemmiksi kuin muina vuodenaikoina.

Perheystävällinen politiikka on yksi merkittävistä faktoreista kansainvälisten huippuosaajien houkuttelemisessa. Siksi lain tulkinnassa koskien maasta poistumista olisi tärkeää huomioida lapsen edun ensisijaisuus riittävän vahvasti. Maasta poistumiseen ei tulisi velvoittaa esimerkiksi kesken lapsen kouluvuoden.

Esityksen mukaan sinisen kortin palkkavaatimus laskettaisiin samaksi kuin kansallisessa erityisosaajan luvassa. Tätä esitystä Keskuskauppakamari pitää kannatettavana. Muutos yhdenmukaistaisi linjaa siksi, että kansallisen erityisasiantuntijan oleskeluluvan palkkaraja on jo nyt vastaava 1,0. Muutos lisää EU:n sinisen kortin houkuttelevuutta vaihtoehtona kansalliselle erityisasiantuntijan oleskeluluvalle.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että lupahakemuksen käsittelyajan enimmäispituutta lyhyennettiin selvästi lausuntokierroksella olleesta esityksestä 30 päivään. Keskuskauppakamari kuitenkin huomauttaa, että tavoitteena pitäisi olla viikon käsittelyaika, kuten hallitusohjelmassa on linjattu erityisasiantuntijoiden lupakäsittelyajan tavoitteeksi.

Suvi Pulkkinen

Johtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuutto

+358 50 404 1810

Kategoriat:Osaaminen, Suvi Pulkkinen