Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Keskuskauppakamarissa toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta antaa lausuntoja ja suosituksia elintarvikeketjun kauppatavoista. Sen toiminnan tavoitteena on edistää alan hyviä kauppatapoja.

elintarvikeketjun kauppatapa

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta edistää hyvää kauppatapaa elintarvikealalla.

Suositus

Lautakunta antaa hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia. Suosituksissa ei arvioida tiettyä yksittäistapausta, vaan otetaan kantaa menettelyyn yleisellä tasolla. Ennen suosituksen antamista lautakunta kuulee laajasti ja tasapuolisesti alan toimijoita.

Lautakunnan toiminta suuntautuu tulevaan. Toiminnan tavoitteena on, ettei elintarvikealalla harjoitettaisi hyvän kauppatavan vastaisia menettelytapoja. Lautakunta ei kuitenkaan tulkitse eikä kommentoi antamiaan suosituksia.

Lautakunnalle voi toimittaa tietoa mahdollisista hyvän kauppatavan vastaisista menettelytavoista sähköpostiosoitteeseen ekka@chamber.fi. Viestit käsitellään luottamuksellisina. Lautakunnan jäsenillä ja sihteerillä on salassapitovelvollisuus lautakunnassa tietoonsa saamien seikkojen osalta.

Lausunto

Lautakunta voi elinkeinonharjoittajan tai järjestön pyynnöstä antaa lausunnon siitä, onko tietyn toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena. Lausuntopyyntö on maksuton. Lausunnonpyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely).

Lausuntopyynnön saatuaan lautakunta antaa vastaajalle mahdollisuuden vastata lausuntopyynnössä esitettyyn. Asia voidaan käsitellä lautakunnassa siitä huolimatta, vaikka vastaaja ei antaisi vastausta.

Lausunto annetaan kirjallisesti ja se on luottamuksellinen. Jos lautakunta katsoo, että vastaaja on menetellyt hyvän kauppatavan vastaisesti, se voi antaa vastaajalle kehotuksen muuttaa toimintaansa tältä osin.

Jos vastaaja ei noudata lausuntoa, lausunnonpyytäjä voi pyytää lautakunnalta lausunnon julkistamislupaa.

Ennakkolausunto

Elinkeinonharjoittaja voi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa menettelystä, jonka se suunnittelee tekevänsä elinkeinotoiminnassa. Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Samalla on annettava riittävä ja tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi.

Ennakkolausunto on luottamuksellinen. Ennakkolausunnon hinta on 2 800 euroa.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutettu alan viranomaisena antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia. Lisäksi valtuutettu tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista.

Ennen suosituksen antamista elintarvikemarkkinavaltuutetun on pyydettävä asiasta lausuntoa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta, jotta lautakunnan kannanotot ja elintarvikemarkkinavaltuutetun suositukset eivät olisi ristiriidassa keskenään.

Vastaava asiantuntija

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236