Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtiontuen muotoihin rautatie-, sisävesi- ja multimodaalisen liikenteen alalla

Suomalainen järvimaisema. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission asetusluonnoksesta (liikenteen valtuuasetus). Keskuskauppakamari pitää komission ehdotuksen tavoitteita; yksinkertaistaa valtiontukimenettelyjä ja edistää valtiontukisääntöjen täytäntöönpanon valvontaa kannatettavina, samoin kuin vihreän siirtymistä edesauttamista liikennesektorilla.

Keskuskauppakamari kuitenkin korostaa näkemyksenään, ettei ehdotetulla soveltamisalan laajentamisella vääristetä kilpailua unionin sisämarkkinoilla. Valtiontukien ennakkoilmoitusvelvollisuudesta ryhmäpoikkeuksella vapautettavat tuet tulisi suunnata siten että ne eivät vääristä kilpailua julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen ja muiden toimijoiden välillä. Lisäksi on pyrittävä minimoimaan vaikutukset sisämarkkinoiden tasapuolisiin kilpailusuhteisiin eri toimijoiden ja jäsenmaiden välillä.

Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että eurooppalaiset liikenneverkot, niiden päälle rakentuvat liikenteen palvelut ja toimivat liikennemarkkinat unionin sisällä on valjastettava päästövähennystoimiin kustannustehokkaalla tavalla, joka huomioi myös unionin reuna-alueet, kuten Suomen. Suomen kotimarkkinan osalta rautatieliikenteen ja sisävesiliikenteen toimijoita on rajallinen määrä, näin ollen olisi suotavaa, että erityisesti multimodaalit liikenneyhteydet ja digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen huomioitaisiin täysimääräisesti osana pyrkimyksiä vähähiilistää liikennesektoria. Erityisesti huomioiden, että joulukuussa 2020 annettu kestävän ja älykään liikkuvuuden strategia korostaa yhteentoimivuutta eri liikennemuotojen välillä, jossa digitaalisella siirtymällä on merkittävä rooli. Tämä tulisi erityisesti huomioida, kun ryhmäpoikkeusasetuksen kriteerit vahvistetaan.

Kategoriat:Ilmasto, Päivi Wood