Tietoa meistä

Mainonnan eettinen neuvosto on markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin, jonka tehtävä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi tai esimerkiksi yksittäinen mainos hyvän tavan mukainen. Hyvän tavan mukaisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti: esimerkiksi se, millaisia tehokeinoja mainoksessa on käytetty tai onko mainos ollut julkisessa tilassa, voi vaikuttaa mainoksen arviointiin.

Neuvoston toiminnasta vastaavat Keskuskauppakamari ja Mainonnan neuvottelukunta (MNK), joka edustaa alan järjestöjä. Mainonnan neuvottelukuntaan kuuluvat järjestöt näet täältä.

Neuvosto on osa kansainvälistä markkinoinnin itsesääntelyverkostoa, jonka kattojärjestönä toimii EASA (European Advertising Standards Alliance). Neuvosto voi käsitellä myös valtion rajat ylittäviä lausuntopyyntöjä tiettyjen edellytysten mukaan.

Neuvoston toimivalta

Neuvoston tehtävänä ei ole lausua siitä, onko markkinointi lainvastaista. Tästä syystä neuvosto ei anna lausuntoa esimerkiksi markkinoinnissa esitettyjen väitteiden totuudenmukaisuudesta eikä harhaanjohtavuudesta. Neuvosto ei myöskään ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön taikka markkinoinnin hyvän maun mukaisuuteen.

Muita markkinoinnin alan itsesääntelytoimielimiä, kuluttaja-asiamies ja markkinaoikeus

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton. Liiketapalautakunta voi myös lausua siitä, onko yritys menetellyt Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen vastaisesti. Tyypillisesti liiketapalautakunta on ottanut kantaa esimerkiksi siihen, onko yrityksen kilpailijan markkinointi harhaanjohtavaa tai vertailevaa markkinointia koskevien sääntöjen vastaista. Liiketapalautakunnalta voi pyytää myös ennakkolausuntoa.

Julkisen sanan neuvosto on joukkotiedotusvälineiden itsesääntelytoimielin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa. Julkisen sanan neuvosto soveltaa journalistin ohjeita. Ohjeiden 16 kohdan mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä ja piilomainonta on torjuttava. JSN käsittelee vuosittain useita piilomainontaa koskevia kanteluita.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajamarkkinointia koskevien säännösten noudattamista. Halutessaan kuluttaja voi olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee muun muassa markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeus voi kieltää tietyn menettelyn ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon.