MEN 18/2013: Ihmiskaupan vastainen kampanja

Lausunto:
MEN 18/2013
Markkinoija:
Suomen Lähetysseura
Media:
internet
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 18/2013                                          25.10.2013
Mainostaja: Suomen Lähetysseura
Media:         Ulkomainonta ja Internet
Päätös:        Vapauttava lausunto

IHMISKAUPAN VASTAINEN KAMPANJA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Suomen Lähetysseuran kampanjan mainoksista. Lausunnon pyytäjän mukaan bussipysäkeillä ja bussien kyljissä nähtävillä olevat mainokset leimaavat Suomessa asuvat aasialaiset naiset ihmiskaupan uhreiksi. Lisäksi aasialaisten miesten suomalaiset puolisot leimataan samalla hyväksikäyttäjiksi. Mainoksista ei ilmene, missä ihmiskaupan vastainen kampanja toteutetaan. Vasta kampanjan verkkosivuilta käy ilmi, että kyse on Kaakkois-Aasian ihmiskauppatilanteesta.

Mainos       

Ulkomainoksessa on kolme aasialaistaustaiselta näyttävän naisen ylävartalokuvaa ja niiden vieressä tekstit ”Miten naisen arvo lasketaan?” ja ”Ihmiskauppa elää köyhyydestä. Katkaise köyhyys. www.tasaus.fi”.

Kampanjan verkkosivustolla on etualalla kaksi vaihtuvaa mainoskuvaa. Toisessa mainoksessa on kolme aasialaistaustaiselta näyttävän naisen ylävartalokuvaa ja niiden vieressä tekstit ”Miten naisen arvo lasketaan” ja ”Ihmiskaupan uhrin ihmisarvo on poljettu. Köyhyys on merkittävä tekijä ihmiskaupan taustalla. Laske oma ihmiskauppa-arvosi Tasauksen Facebook-sivulla ja välitä viestiä.”. Toisessa kuvassa on kokovartalokuva koria kantavasta aasialaistaustaiselta näyttävästä naisesta sekä tekstit ”Miten naisen arvo lasketaan?” ja ”Ihmiskauppa elää köyhyydestä. Katkaise köyhyys. www.tasaus.fi”. Kampanjasivustolla on myös laajasti muuta kampanjaan liittyvää materiaalia.

Mainostajan lausuma

Mainostaja toteaa, että Suomen Lähetysseura on yli 150 vuotta vanha lähetysjärjestö. Lähetysseura on toteuttanut yli 20 vuoden ajan vuosittain Tasaus-kampanjan, jossa nostetaan esille globaalin eriarvoisuuden aiheuttamia ongelmia eri puolilla maailmaa ja kerätään varoja Suomen Lähetysseuran työlle.

Kahtena peräkkäisenä vuotena Tasaus-kampanjassa on tuotu esille naisten taloudellisia oikeuksia kehitysmaissa.  Tänä vuonna viestinnän ja mainonnan esimerkit otettiin Mekongin alueelta, jossa köyhyys ja maiden välinen taloudellinen eriarvoisuus on aiheuttanut suuren muuttoliikkeen maasta toiseen. Muuttoliikkeen lieveilmiö on ihmiskauppa. Ihmiskauppa on globaali ilmiö, joka koskettaa valtaosaa maailman valtioita joko lähtö-, tulo-, tai kauttakulkumaina.  Uhrien määrä arvioidaan miljoonissa, heistä yli 70 % on naisia ja tyttöjä.

Mainonnalla kampanjassa halutaan kertoa, että ihmiskauppa syntyy köyhyydestä, suurin osa uhreista on naisia, ihmiskauppaa tapahtuu erityisesti Mekongin alueella ja ihmiskaupassa ihmiselle määritellään hinta, mikä on väärin, sillä ihmisarvoa ei voi laskea rahassa.

Mainoksissa esiintyy suomenvietnamilainen tyttö, joka halusi antaa kampanjalle kasvonsa aiheen tärkeydestä johtuen.  Hän poseeraa mainosjulisteessa ihmisarvonsa tuntevana.  Kampanjan julisteessa ja mainonnassa haluttiin korostaa ihmisarvoa ja arvokkuutta ja näin luoda kuvaa voimaantuneesta naisesta uhrikuvan sijaan.  Mainonta tai muu kampanjaviestintä ei liity tai viittaa Suomessa asuviin aasialaisiin naisiin tai heidän puolisoihinsa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Sääntöjen 12 artikla edellyttää, että markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että Suomen Lähetysseuran kampanjalla kerätään varoja työlle Mekongin alueelle. Mainoksissa esiintyvän naisen aasialaistaustaiselta vaikuttavalla ulkonäöllä on suora yhteys kampanjan tarkoitukseen. Nainen on esitetty kuvissa hänen ihmisarvoaan kunnioittavalla tavalla. Neuvosto katsoo, että mainoksilla ei halvenneta tiettyä ihmisryhmää tai leimata Suomessa asuvia aasialaistaustaisia ihmisiä tai näiden puolisoita.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät mainokset ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisia. Mainokset eivät ole siten hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                     Riina Hero
puheenjohtaja                                                       sihteeri