MEN lausunto 16/2006 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 16/2006
Mainostaja: Viestintävirasto
Mainos: Internet-sivustolla julkaistu tv-maksukampanjan mainos
Annettu: Helsinki, 19.12.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Internetissä julkaistusta tv-maksukampanjan mainoksesta, jossa on hakaristejä. Mainoksessa on mainostettu YLE Teeman ohjelmaa ”Hollywood ja holokausti”. Mainos pyörii verkkosivuilla yksi osa kerrallaan ja kaikissa mainoksen osissa ei asiayhteyttä itse ohjelmaan voida todeta. Kuluttaja on pyytänyt neuvostoa ottamaan kantaa mainoksen esitysajankohtaan ja –tapaan. Mainosta on esitetty Internet-sivustoilla myös päiväsaikaan, jolloin lapset ja nuoret ovat nähneet mainoksen.

Mainostaja on antanut neuvostolle 21.11.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kysymyksessä on Internet-sivuilla julkaistu bannerimainos. Mainoksen ensimmäisessä osassa on punaisella pohjalla mustalla kirjoitettuna ”Heil Hollywood?”. Tekstissä l-kirjaimet muodostuvat hakaristeistä. Mainoksen toisessa osassa on teksti ”Hollywood ja holokausti”. Kolmannessa osassa on teksti ”YLE Teema Perjantaina 3.11. klo 22.30.” Jokaisen mainoksen alaosassa on ilmaisu ”Tv-maksu. Mitä kaikkea sillä saakaan!” ja ”www.tv-maksu.fi”.

Vastine

Mainos on osa Viestintäviraston syksyn 2006 aikana julkaisemaa tv-maksukampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esille tv-maksun myönteisiä puolia korostamalla monipuolista ja rikasta ohjelmatarjontaa, jota tv-maksurahoitteinen Yleisradio tarjoaa. Internet-mainonnan yhtenä osana on ollut YLE Teemalla 3.11.2006 klo 22.30 ja 5.11.2006 klo 13.30 lähetetty ”Hollywood ja holokausti” –ohjelma. Mainosbanneria on esitetty city.fi, telkku.com ja suomi24.fi –sivustoilla.

Mainostaja ei katso, että mainoksen esittämisajankohtaa olisi pitänyt rajoittaa. Mainoksessa esiin tuotua ohjelmaa ”Hollywood ja holokausti” on esitetty myös päiväsaikaan. Mikään mainoksen osa tai mainos kokonaisuutena ei ole loukkaava eikä mainos ihannoi natsi-Saksaa tai –aatetta. Mainos ei myöskään kiihota jotain kansanryhmää vastaan. Mainoksen osat toistuvat säännöllisesti, ja yhteys tv-maksukampanjaan näkyy mainoksen alalaidan tekstissä ja logossa. Mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden mukainen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita syrjintää, mukaan lukien rotuun, kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen tai ikään perustuvaa syrjintää, eikä mainonta saa loukata ihmisarvoa. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen.

Mainos on osa tv-maksukampanjaa. Mainoksessa on esitelty tv-maksuilla pääosiltaan rahoitettavan Yleisradio Oy:n YLE Teeman ”Hollywood ja holokausti” –ohjelma. Se on dokumenttielokuva, johon on kerätty näytteitä Hollywoodin kuuluisimmista holokaustielokuvista. Elokuvat kertovat amerikkalaisen elokuvateollisuuden epäjohdonmukaisesta reaktiosta natsi-Saksan tapahtumiin. Mainoksessa käytetyillä ilmaisuilla ja hakaristi-merkeillä on siten yhteys mainoksessa kuvattuun ohjelmaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri