MEN lausunto 34/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 34/2005
Mainostaja: WCH
Mainostettava tuote: Black metal –musiikin konsertti
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 28.10.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta black metal –musiikin konsertteja mainostavista ulkomainoksista. Kuluttajan käsityksen mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia ja ihmisarvoa loukkaavia, koska ne yllyttävät väkivaltaan. Lisäksi mainokset halveksuvat kristittyjä ihmisiä sekä herättävät pelkoa ja ahdistusta.

Mainostaja on antanut neuvostolle 4.10.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainosten sisältö

Mustavalkoisissa black metal –musiikin konsertteja mainostavissa mainoksissa on käytetty ilmaisuja ”Verta saatanalle” ja ”Lisää verta saatanalle”.

Vastine

Mainostaja on yhdistys, joka järjestää metallimusiikkiin keskittyviä tapahtumia. Mainoksissa on mainostettu black metal –musiikkia esittävien yhtyeiden konsertteja. Mainokset kuvastavat black metal –musiikin ilmentävää arvomaailmaa, kuten uskonnonvastaisuutta ja antikristillisyyttä. Mainoksissa ei kehota väkivaltaan, vaan ne ovat henkilökohtaisen uhrautumisen symbolisia eleitä. Mainosten otsikko viittaa myös mainostetussa tapahtumassa esiintyneen yhtyeen laulusolistin levyn nimeen ”Blood for Satan”.

Mainoksia on levitetty Turun keskustaan sekä joihinkin liikkeisiin. Tällöin myös kohderyhmään kuulumattomat ihmiset, jotka eivät ymmärrä mainoksissa käytettyjä termejä, ovat voineet nähdä mainokset. Mainosten sanoilla tai kuvilla ei kuitenkaan ole haluttu loukata ketään.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita uskontoon perustuvaa syrjintää eikä mainonta saa loukata ihmisarvoa. Perussääntöjen 4 artiklan 2 kohdan mukaan mainoksessa ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainoksissa mainostetaan black metal –musiikkia esittävien yhtyeiden konsertteja. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että mainoksista saatava kokonaisvaikutelma kuvastaa black metal –musiikin arvomaailmaa. Esitetyn selvityksen mukaan ilmaisu ”Verta saatanalle” on erään kyseessä olevan musiikkilajin levyn englanninkielinen nimi ja idea ilmaisun käyttämiselle mainoksessa on saatu levyn nimestä. Mainonnan eettisen neuvoston käsityksen mukaan kysymyksessä oleva mainos ei loukkaa kohderyhmää, jolle se on suunnattu. Toisaalta mainos on ollut ulkomainos ja ollut siten myös lasten nähtävillä. Mainoksen toteutustapa ja aihevalinta eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole omiaan kiinnittämään lasten huomiota mainokseen.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kysymyksessä olevat mainokset saattavat loukata uskonnollisia henkilöitä. Neuvosto kuitenkin katsoo, etteivät mainokset kokonaisuutena arvostellen ole omiaan halventamaan kristinuskoa.

Mainokset kuvastavat mainostettavien tapahtumien henkeä. Mainostajan tulisi kuitenkin aina ottaa huomioon mainostajan yhteiskunnallinen vastuu kaikessa mainonnassaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät kokonaisuutena arvostellen ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri