Pörssiyhtiöiden johdon tasapuolista sukupuolijakaumaa edistetään itsesääntelyllä 

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut ehdotuksensa hallinnointikoodin muutoksiksi. Muutoksilla valmistaudutaan pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakaumaa koskevan direktiivin täytäntöönpanoon sekä edistetään tasapuolista sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöiden johdossa. 

Hallinnointikoodin uudistuksessa on tällä kertaa keskitytty monimuotoisuutta koskeviin hallinnointikoodin kirjauksiin. Hallinnointikoodiin ehdotetaan suositusta, jonka mukaan naisten ja miesten tulisi olla pörssiyhtiöiden hallituksissa tasapuolisesti edustettuina. Tasapuolinen edustus toteutuu, kun vähemmän edustettuna olevien sukupuolten osuus hallituksen jäsenistä on noin 40 prosenttia hallituksen koosta riippuen. Tasapuolinen edustus tulisi saavuttaa viimeistään 30.6.2026. Lisäksi pörssiyhtiöiden tulisi raportoida hallituksensa sukupuolijakauma vuosittain. 

Muutosehdotukset perustuvat pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakaumaa koskevaan direktiiviin, niin sanottuun kiintiödirektiiviin, jonka kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan oikeusministeriössä. 

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa on Suomessa edistetty onnistuneesti jo pitkään itsesääntelyn keinoin. Vaikka kiintiödirektiivi edellyttääkin jatkossa lainsäädäntöä, itsesääntelyllä on Kajalan mukaan tärkeä rooli jatkossakin. 

”Direktiivin säännökset hallituksen jäsenten valintamenettelystä ovat ongelmallisia pohjoismaisten pörssiyhtiöiden hallinnointimallin näkökulmasta. Suomen kannattaa siksi hyödyntää kaikki direktiivin sallima joustovara ja jättää riittävästi tilaa itsesääntelylle”, sanoo Kajala. 

Kiintiödirektiiviin liittyvien muutosten lisäksi hallinnointikoodia ehdotetaan muutettavaksi niin, että pörssiyhtiöiden tulisi jatkossa raportoida myös hallituksen valiokuntien, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä johtoryhmän sukupuolijakauma. 

”Ehdotukset ovat esimerkki siitä, että itsesääntelyn keinoin naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen pörssiyhtiöiden johdossa on mahdollista kiinnittää huomiota pakottavaa lainsäädäntöä laaja-alaisemmin. Ehdotettujen raportointivelvoitteiden taustalla on se tosiasia, että hallitusten eri valiokuntien sukupuolijakaumissa on suuria eroja, naisten osuus johtoryhmätasolla ja erityisesti liiketoimintojen johdossa on selvästi alhaisempi kuin hallitustasolla ja naisia on vähän hallituskokoonpanoa valmistelevissa toimielimissä”, sanoo Kajala. 

Kajalan mukaan samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että monimuotoisuudessa ei ole kyse pelkästään sukupuolesta. 

”Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä”, sanoo Kajala. 

Päivitetyn hallinnointikoodin on tarkoitus tulla voimaan arviolta alkusyksystä 2024. Lausuntopyyntö hallinnointikoodin muutoksista on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Corporate Governance, Ville Kajala