Sinustako LKV, LVV, HTT tai AKA?

Oletko oman alasi ammattilainen, jonka suunnitelmissa on lisäpätevyyden hankkiminen? Haluatko todentaa osaamisesi potentiaaliselle asiakaskunnallesi? Tiesitkö, että Keskuskauppakamari järjestää vuosittain useita kokeita, jotka läpäisemällä voit osoittaa osaamisesi ja asiantuntemuksesi myös muille?

HTT (hyväksytty tavarantarkastaja) -koe

HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia asiantuntijoita ja alansa rautaisia ammattilaisia, joiden tehtävänä on annetun toimeksiannon perusteella arvioida tavaroita ja työsuorituksia teknisen tarkastuksen perusteella. Tavarantarkastaja antaa kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tavarantarkastajien toimintaa ohjaa ohjesääntö ja siitä annettu tulkintaohjeistus.

Tavarantarkastajat hyväksyy ja heidän toimintaansa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Tavarantarkastajakoe järjestetään kerran vuodessa ja hakuaika kokeeseen päättyy kunakin vuonna toukokuun lopussa. Kokeeseen hyväksytään sellaiset henkilöt, joilla on asianmukainen tutkinto tarkastusalalta sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään 10 vuotta työkokemusta. Tavarantarkastajan tulee olla myös hyvämaineinen ja rehellinen sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Ammattitaidon lisäksi tavarantarkastajalta edellytetään hyvää ja selkeää kirjoitustaitoa sekä kykyä pysyä puolueettomana.

Suomessa on noin 200 hyväksyttyä tavarantarkastajaa, joista enemmistö toimii rakennusalan tavarantarkastajina. Rakentamisen lisäksi tavarantarkastuksia tehdään paljon myös ajoneuvoihin ja koneisiin. Järjestelmästä löytyy ammattitaitoisia tavarantarkastajia kuitenkin myös esimerkiksi kankaiden, korujen, ohjelmistojen, huonekalujen, veneiden ja vaikkapa hedelmien tarkastukseen. Tavarantarkastajat suorittavat tarkastuksia toimialueenaan koko Suomi ja toisinaan heidät tilataan suorittamaan tarkastus myös ulkomaille.

Seuraava HTT-koe järjestetään lokakuussa 2018 ja hakuaika siihen on käynnissä parhaillaan. Hakuaika päättyy 31.5.2018. Lisätietoa tavarantarkastuksesta

AKA (auktorisoitu kiinteistöarvioija) -koe

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä kiinteistöarviointialan asiantuntija. AKA-arvioijan tehtävänä on antaa kiinteistön arvosta perusteltu ja puolueeton kirjallinen näkemys, arviolausunto. AKA-arvioijaa käytetään esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

AKA:lla tulee olla arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS). Auktorisoinnilla taataan arvioijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Auktorisointikokeita järjestetään kolmella eri osa-alueella: asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistö- sekä yleisauktorisointi, joka kattaa edellä mainittujen lisäksi myös toimitilat sekä erityiskohteet. Yleisauktorisointikokeen suorittamalla saa lisäksi KHK-hyväksynnän. Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. KHK-arvioitsijaa käytetään yleisimmin rahastojen arvonmäärityksissä ja tilinpäätöksissä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 260 auktorisoitua arvioijaa. Lisääntynyt sääntely esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla on lisännyt myös tarvetta puolueettomaan ja standardien mukaiseen arviointiin.

Seuraava AKA-koe järjestetään 14.4.2018 ja kokeeseen tuli lähes ennätysmäärä hakemuksia. Hakuaika vuoden 2019 kokeeseen alkaa tammikuussa 2019.  Lisätietoa kiinteistöarvioinnista

LKV- ja LVV-koe

Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LKV-kokeen. Vastaavasti laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä (LVV) on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LVV-kokeen.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä sääntelee välitystoimintaa, alan pätevyysvaatimuksia ja välittäjäkokeiden järjestämistä. Lain mukaan vain LKV-pätevyyden hankkinut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä. Nimikkeitä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnonvälittäjä saa käyttää vain henkilö, joka on saavuttanut joko LKV- tai LVV-pätevyyden. Pätevyyksiä ei tarvitse uusia eli ne ovat elinikäisiä.

Vuoden 2016 alussa voimaan astuneen lakimuutoksen myötä vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä edellytetään LKV- tai LVV-pätevyyttä. Aikaisemmin pätevyys vaadittiin vain välitysliikkeen vastaavalta hoitajalta.

LKV-kokeessa mitataan välitysalan lainsäädännön tuntemusta ja siinä tulee ratkoa laajasti mm. asunto- ja kiinteistönkauppaan, sopimusten tekemiseen, kaavoitukseen, rakentamiseen, vuokraustoimintaan ja kiinteistönarviointiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. LVV-koe on LKV-koetta suppeampi ja keskittyy pääasiassa vuokranvälitystoimintaan liittyviin kysymyksiin. Välittäjäkokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee oman toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt.

Kokeeseen saa osallistua kuka tahansa eli kokelaalta ei edellytetä opintoja tai välitysalan kokemusta koetta edeltävältä ajalta. Koetta pidetään kuitenkin yleisesti haastavana ja kokeen hyväksytty suoritus edellyttää huolellista perehtymistä kiinteistönvälitysalaan ja sen lainsäädäntöön. Tämän vuoksi käytännön kokemus alalta usein edesauttaa kokeessa menestymistä.

Aluehallintovirastot valvovat lain noudattamista ja mm. nimikkeiden käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä. Kokeen suorittaneista henkilöistä ei ole saatavilla julkista rekisteriä, mutta Keskuskauppakamari ylläpitää rekisteriä LKV- ja LVV-kokeen suorittaneista henkilöistä ja antaa tarvittaessa tietoja siitä, onko välitystehtäviä suorittavalla henkilöllä välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Välittäjäkokeet järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syksyn 2017 kokeet järjestettiin 11.11.2017. Seuraavat välittäjäkokeet järjestetään 14.4.2018 ja ilmoittautumnen kevään kokeeseen on auki 14.3.2018 saakka.

Lisätietoa kiinteistönvälittäjä- ja vuokrahuoneistonvälittäjäkokeista