Usein kysytyt kysymykset

Kokeet järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevään kokeet järjestetään tavallisesti huhti-/toukokuussa ja syksyn kokeet marraskuussa. Tarkka koepäivä ilmoitetaan täällä.

LVV-koe kestää 4 tuntia. Kokeen aikana saa syödä eväitä. Kokeen aikana koetilasta saa poistua ainoastaan wc-käyntiä varten. Lisätietoja löydät täältä.

Kokeeseen ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana. Keväisin tämä aika on noin helmikuun alusta maaliskuun loppuun ja syksyisin elokuun lopulta noin lokakuun puoleenväliin. Kokeeseen kannattaa ilmoittautua ajoissa. Emme käsittele myöhässä tulleita ilmoittautumisia. Kokeeseen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumisen voi suorittaa ilmoittautumisaikana nettisivujemme kautta sähköisesti. Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Kokeeseen voi ilmoittautua myös manuaalisesti. Ilmoittautumislomake löytyy verkkosivuiltamme ilmoittautumisaikana. Lomake sekä kuitti maksetusta koesuorituksesta tulee lähettää välittäjäkoelautakunnalle osoitteeseen Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki.

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta löydät täältä.

Kokeeseen ei valitettavasti voi ilmoittautua enää ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisaika on kaikille sama eikä lautakunta voi yhdenvertaisuusvaatimuksen vuoksi hyväksyä myöhässä tulleita ilmoittautumisia. Koska jokaiseen koetilaisuuteen osallistuu satoja ihmisiä, on ilmoittautumiselle asetetuista määräajoista pidettävä kiinni, jotta kokeen järjestelyt voidaan turvata.

Lautakunta suosittelee, että ilmoittautumiset kokeeseen tehdään hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Huomioi, että verkkoyhteyksissä tai pankkisi verkkopalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä tai katkoksia, jotka saattavat häiritä ilmoittautumista. Mikäli lähetät ilmoittautumislomakkeesi postitse, huomioi, että postinkulussa saattaa ajoittain esiintyä viivästyksiä. Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä lautakunnassa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Lautakunta ei ota vastaan myöhässä tulleita ilmoittautumisia. Ilmoittautuja vastaa itse siitä, että ilmoittautuminen tapahtuu oikea-aikaisesti.

Ilmoittautuminen kokeeseen on lähtökohtaisesti sitova. Ilmoittautuminen/koeosallistuminen on kuitenkin mahdollista siirtää yhden kerran. Siirrosta ei peritä lisämaksua. Kokeen voi siirtää ainoastaan seuraavaan tulevaan koekertaan. Ilmoitus koeosallistumisen siirtämisestä on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Tämän jälkeen koeosallistumisen siirtäminen ei ole mahdollista ilman lääkärintodistusta koepäivän osalta.

Mikäli sairastuminen (todistettava lääkärintodistuksella) estää osallistumisen kokeeseen, on koeosallistuminen mahdollista myös perua kokonaan. Tällöin ilmoittautujalta peritään kuitenkin ilmoittautumiseen liittyvät toimistokulut 30 €. Muut maksusuoritukset palautetaan. Sairastapauksissa lautakunta suosittelee ensisijaisesti koeosallistumisen siirtämistä seuraavaan koekertaan.

Koemaksut vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2024 LVV-kokeen osallistumismaksu on 240 euroa. Osallistumismaksu maksetaan koeilmoittautumisen yhteydessä.

Kokeeseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta alalta eikä myöskään tiettyä pohjakoulutusta. Huolellinen valmistautuminen kokeeseen ja käytännön kokemus alalta kuitenkin usein edesauttavat kokeessa menestymistä.

Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Koetta ei ole mahdollista suorittaa englanniksi.

Välittäjäkoelautakunta on tietoinen siitä, että kirjallisuusluettelo sisältää hyvin vähän ruotsinkielistä kirjallisuutta. Tämä johtuu siitä, että soveltuvaa kirjallisuutta ei ole saatavilla ruotsinkielisenä. Säädösmateriaali ja säädösten esityöt ovat saatavilla myös ruotsinkielisinä ja lisäksi kokeeseen opiskelussa voi hyödyntää aikaisempien kokeiden kysymyksiä ja arvosteluperusteita.

Laissa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistonvälitysliikkeistä todetaan, että Välitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja, joka on velvollinen huolehtimaan siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti. Vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa tai kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (LVV tai LKV). Vastaavan hoitajan on lisäksi huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella (50 %) on joko LKV- tai LVV-pätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Kokeen suorittaminen ei siis ole pakollista kaikille alalle toimijoille, mutta sen suorittaminen on hyödyllistä. Lisäksi on huomattava, että ala on itse alkanut korostamaan koulutuksen merkitystä kiinteistönvälitystoiminnassa.

Kokeeseen valmistautuminen on yksilöllistä ja opiskelutarpeeseen vaikuttaa mm. oma työ- ja koulutustausta. LKV-kokeeseen verrattuna LVV-kokeen aihepiiri on suppeampi. LVV-kokeen on viime vuosien aikana läpäissyt keskimäärin vajaa 70 % kokeeseen osallistuneista.

Välittäjäkoelautakunta julkaisee luettelon lainsäädännöstä, suositeltavasta kirjallisuudesta ja muusta aineistosta kokeeseen valmistautumiseksi viimeistään kaksi kuukautta ennen kutakin koetta. Kaikkien kirjallisuusluettelossa mainittujen teosten lukeminen ei ole välttämätöntä, mutta niihin tutustumalla saa kattavan käsityksen kokeen aihepiiristä.

Kokeen kysymykset perustuvat säädösluettelossa mainittuihin säädöksiin ja tämän lisäksi hyvään välitystapaan. Lakikirjan käytön harjoittelu ja pykäliin tutustuminen ovat tärkeä osa kokeeseen valmistautumista.

Hyvän kuvan kokeen sisällöstä ja oman osaamisen tasosta saa tutustumalla aikaisemmin pidettyihin kokeisiin ja niiden arvosteluperusteisiin, jotka löytyvät täältä.

Lisätietoa luku- ja vastaustekniikasta löydät täältä.

Kokeessa saa olla mukana:
• kirjoitusvälineet (ei paperia; järjestäjä toimittaa vastauspaperit) ja laskin (ei puhelin)
• eväitä, mahdolliset lääkkeet, korvatulpat, nenäliina
• lakikirjat tai puhdasta säädösmateriaalia tulosteina (muun materiaalin käyttämisestä seuraa koesuorituksen hylkäys).

On kokelaan omalla vastuulla huolehtia siitä, että hänellä on tentissä mukanaan tarvittava säädösaineisto. Kokeessa ei saa olla mukana oppi- tai käsikirjoja tai muita ohjeita.

Kokeen säädös- ja kirjallisuusluettelossa on eritelty materiaalit, jotka ovat kokeessa sallittuja (vihreä taustaväri) ja kiellettyjä (punainen taustaväri).

Sallittuja merkintöjä koetilaisuudessa käytettävissä lakikirjoissa, säädösten eripainoksissa, säädöskokoelman irtokappaleissa tai säädösten paperitulosteissa ovat alleviivaukset, päälleviivaukset värein ja säädösten muutoksiin liittyvät säädöskokoelmanumerot. Voit tehdä säädöstekstiin myös pykäläviittauksia (esim. ”ks. tai vrt. MK 2:2”) ja säädösten muutoksiin liittyviä merkintöjä (esim. ”kumottu”). Muut merkinnät säädöstekstissä eivät ole sallittuja. Lakikirjan voi liputtaa siten, että kokelas löytää helposti etsimänsä lainkohdan. Lappuihin saa kirjoittaa esimerkiksi avainsanan tai lainnimen, joka helpottaa tietyn kohdan löytymistä.

Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti LKV-kokeen. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti joko LKV- tai LVV-kokeen. Myös rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää lyhennystä LKV ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike lyhennystä LVV toiminimessään ja toiminnassaan.

Välittäjäkokeissa LVV-koe on LKV-koetta suppeampi ja kokeessa testataan pääasiassa vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön sekä vuokravälitystoimeksiantojen hoitamiseen liittyvien käytännön toimien osaamista. LKV-kokeessa edellytetään laajempaa tietämystä ja mm. asunto- ja kiinteistönkauppaan, kiinteistön muodostukseen ja kaavoitukseen liittyvien asioiden sekä erilaisten vastuukysymysten hallintaa.

Tämänhetkisen lainsäädäntömme mukaan pätevyys on elinikäinen eikä pätevyyttä tarvitse uusia.

Lain mukaan Keskuskauppakamarin alla toimiva välittäjäkoelautakunta vastaa LKV-kokeen järjestämisestä ja lisäksi se pitää rekisteriä kokeen hyväksytysti suorittaneista henkilöistä. Keskuskauppakamari ei kuitenkaan valvo kiinteistönvälittäjiä. Kiinteistönvälitys- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä valvovat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastoissa välitysliikkeitä koskevia asioita hoidetaan kilpailu- ja kuluttajaosastolla.

Välitysliikkeiden on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. Aluehallintovirastosta voi kysyä välitysliikkeiden vastaavien hoitajien nimiä ja sitä onko aluehallintovirasto määrännyt liikkeelle hallinnollisia seuraamuksia. Vuokrahuoneiston- ja kiinteistönvälitysliikkeiden välitystoiminnassa havaituista lainvastaisuuksista voi tehdä aluehallintovirastolle toimenpidepyynnön. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi määrätä hallinnollisen seuraamuksen välitysliikkeelle toimenpidepyynnön johdosta. Aluehallintovirasto valvoo myös välitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta tekemällä valvontakäyntejä liikkeisiin ja valvomalla liikkeiden markkinointi-ilmoittelua. Lisätietoa www.avi.fi.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (SKVL) valvoo aluehallintoviraston ohella jäsenyritystensä toimintaa ja edellyttää, että jäsenyritykset toimivat välityslainsäädännön ja hyvän välitystavan mukaisesti. Asiakas voi halutessaan tehdä kirjallisen valituksen välitysliikkeen toiminnasta SKVL:lle. SKVL:n sääntöjen mukaan eettisen toiminnan valiokunta käsittelee liiton jäsenistä tehdyt valitukset. Lisätietoa www.skvl.fi.