Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa. Lautakunnan toiminta ei perustu lakiin, vaan se on itsesääntelyä. Lautakunta voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin heti antamalla esimerkiksi yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia.

Lautakunta voi kehittää alan eettisiä periaatteita sekä osallistua hyvää kauppatapaa edistäviin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin. Lisäksi se antaa lausuntoja hyvän kauppatavan periaatteiden noudattamisesta ja voi muutoinkin edistää hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisia menettelytapoja. Lautakunta on perustettu 15.3.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry rahoittavat lautakunnan toimintaa.

Elintarvikemarkkinalain (1181/2018) mukaan elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Valtuutetun on ennen suosituksen antamista pyydettävä lausuntoa elintarvikeketjun itsesääntelyelimeltä eli elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta. Elintarvikemarkkinavaltuutettu on aloittanut tehtävässään 1.9.2019.

Kerro anonyymisti epäterveistä kauppatavoista

Elinkeinonharjoittaja voi vapaamuotoisesti ja halutessaan nimettömästi lähettää tietoa alan kauppatapoihin liittyvistä epäkohdista sähköpostiosoitteeseen ekka(a)chamber.fi.

Lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti. Vain lautakunnan sihteeri saa tietoonsa viestin lähettäjän sähköpostiosoitteen.

Lausunnon pyytäminen 

Lautakunta voi antaa lausunnon siitä, onko tiettyä menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisena vertikaalisessa sopimussuhteessa.

Lausuntomenettelyn etuja:

  • maksuton
  • nopea, yksinkertainen ja joustava menettely
  • asiantunteva käsittely
  • ei oikeudenkäyntikuluriskiä
  • luottamuksellinen
  • ei edellytä rekisteröitymistä

Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely). Lausunnot ovat suositusluonteisia.

Sanktiot

Sanktiona hyvän kauppatavan vastaiselle menettelylle on mainesanktio eli lausunnon julkaiseminen. Lausunnon julkistamisluvan myöntää lautakunta.

Lisäksi jos lautakunta katsoo, että vastaaja on menetellyt hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisesti, se voi antaa periaatteita rikkoneelle elinkeinonharjoittajalle kehotuksen muuttaa toimintaansa tältä osin.

Lisätietoja:

ekka(a)chamber.fi
Puh. 09 4242 6212