Tiedotteet

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan heikomman osapuolen suojaa koskevan suosituksen noudattaminen
5.3.2020

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on 13.12.2019 antanut suosituksen koskien heikomman osapuolen suojaa. Viimeisen kahden viikon aikana kauppatapalautakuntaan on tullut yhteydenottoja useammalta taholta, joiden mukaan suositusta ei ole noudatettu. Yhteydenottojen mukaan kyseessä ei ole yksittäistapaus.

Kauppatapalautakunta ei ole tutkinut esitettyjen väitteiden paikkansa pitävyyttä. Yhteydenottojen johdosta kauppatapalautakunta kuitenkin painottaa, että sen antamat suosituksen kuvastavat hyvää kauppatapaa elintarvikeketjussa ja alan toimijoiden tulee niitä noudattaa.

Kauppatapalautakunta on myös informoinut tilanteesta elintarvikemarkkinavaltuutettua, jonka tehtävänä on elintarvikemarkkinalain 5 §:n mukaa antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoa elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Toisin kuin kauppatapalautakunnalla, elintarvikemarkkinavaltuutetulla on mahdollisuus myös ryhtyä elintarvikemarkkinalain mukaisiin toimenpiteisiin hyvää kauppatapaa rikkovaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on 13.12.2019 suosittanut muun muassa seuraavaa: ”Kaupan ja tuottajan välisissä pilaantuvia maataloustuotteita koskevissa sopimuksissa kaupan on suurempana ja osaavampana sopimusosapuolena huolehdittava siitä, että sopimuksissa otetaan kohtuullisessa määrin huomioon heikomman sopijaosapuolen intressit asianmukaisella tavalla.

Yksityiskohtaisemmin lautakunta suosittaa, että kaupan sopimuksissa otetaan huomioon jo
ennen EU:n hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevan direktiivin 2019/633 kansallista täytäntöönpano vaatimus siitä, että kauppa ei voi peruuttaa pilaantuvien maataloustuotteiden tilaustaan, jos tuotteiden sovittuun toimitusaikaan on vähemmän kuin 30 päivää.”

Kauppatapalautakunnan suositusten rikkomisesta voi edelleen ilmoittaa kauppatapalautakunnalle ekka@chamber.fi tai suoraan elintarvikemarkkinavaltuutetulle etmv@etmv.fi.

Suositus: Heikomman sopijaosapuolen suoja