Lausuntoja

Lausuntolyhennelmät vuosilta 1998 – 2013

Lausuntolyhennelmät vuosilta 1990 – 1997

LTL 915/2013
Halventavat ja sopimattomat ilmaisut, harhaanjohtavat ja totuudenvastaiset väittämät, liikesalaisuuksien paljastaminen 

Vastaaja oli esittänyt internetissä ja sähköpostitse hakijan yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja muille sidosryhmille ilmaisuja ja kommentteja, jotka hakijan mukaan olivat hakijaa halventavia ja sopimattomia ja lisäksi omiaan vahingoittamaan hakijan liiketoimintaa. Lisäksi vastaaja oli hakijan mukaan esittänyt väitteitä siitä, että hakija ei hoitaisi sopimusvelvoitteitaan ja toimisi muutoin epäasiallisesti. Vastaaja oli myös julkisesti kehottanut kolmansia tahoja levittämään vastaajan mainitunlaisia viestejä. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaajan hakijaa koskeva viestintä oli ollut sopimatonta, minkä vastaaja itsekin oli osin myöntänyt. Jotkut kirjoitukset olivat olleet myös hakijaa halventavia. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaaja oli menetellyt tältä osin hyvän liiketavan vastaisesti.

LTL 914/2013
Goodwill-arvon hyväksikäyttö

Hakijan mukaan vastaaja oli markkinoinut tuotettaan uudella termillä siten, että hakijan tavaramerkkien erottamiskykyisestä tekstiosasta tulisi synonyymi kyseiselle tuoteryhmälle. Vastaajan tuotemerkki ja uuden termin erillinen kuvaileva, ei tavaramerkinomainen, käyttö loukkasi ja vesitti hakijan tavaramerkkejä. Hakija katsoi, että vastaaja pyrki markkinoinnillaan hyödyntämään hakijan tuotemerkkien laajaa tunnettuutta. Liiketapalautakunta totesi, että vastaajan käyttämä termi ei ollut yleiskielen ilmaisu eikä sitä voitu pitää myöskään kuvailevana ilmaisuna. Hakijan ja vastaajan tuotenimet olivat käytetyn termin johdosta hyvin samanlaisia, ja vastaajan tuotenimessä käyttämä termi loi mielleyhtymän hakijan merkkeihin. Vastaaja oli käyttänyt hyväkseen hakijan goodwill-arvoa. Liiketapalautakunta katsoi, ettei vastaajalla ollut hyväksyttävää syytä hyödyntää omassa markkinoinnissaan hakijan merkkien mainetta ja tunnettuutta. Vastaaja oli menetellyt tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa hyvän liiketavan ja ICC:n markkinoinnin kansainvälisten perussääntöjen 15 artiklan vastaisesti.

LTL 913/2012
Vertaileva markkinointi, totuudenvastainen ilmaisu

Hakijan mukaan vastaajan mainoksissa annettiin asiakkaille mainoksen kokonaisuus huomioon ottaen vaikutelma siitä, että vastaajan palvelu on kattavampi kuin kilpailijoiden palvelut. Liiketapalautakunta totesi, että vastaaja oli esittänyt mainoksissaan tosiasiaväitteen. Vastaajan mainokset olivat vertailevaa markkinointia, ja palvelun kattavuus oli sellainen olennainen ja merkityksellinen seikka, jota voitiin vertailla. Esitetyn selvityksen perusteella ja mainoksia kokonaisuutena arvioiden liiketapalautakunta katsoi, että mainokset antoivat parhaan mahdollisen, yleisesti saatavissa olevaan tietoon perustuvan kokonaiskuvan palveluiden kattavuudesta. Liiketapalautakunta katsoi, ettei vastaaja ollut menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti tai ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisesti.

LTL 912/2012
Tuotenimen jäljittely

Hakijan mukaan vastaaja oli markkinoinut luontaistuotettaan tuotenimellä, joka muistutti hakijan omasta luontaistuotteestaan käyttämää nimeä. Hakija katsoi, että vastaajan markkinoimassa tuotteessa oli kysymys hakijan vakiintuneen tuotemerkin jäljittelystä, joka aiheutti sekaannusvaaraa. Liiketapalautakunta totesi, ettävastaajan ja hakijan tuotepakkauksissa käytetty sana viittaa tuotteen tuoteosan latinankieliseen nimeen. Lautakunta totesi, ettei tällaisen geneerisen sanan käyttämiselle ole estettä; vastaaja voi käyttää sitä kertoakseen, että tuote sisältää juuri kyseistä tuoteosaa. Liiketapalautakunta totesi, että hakijan ja vastaajan tuotepakkaukset eroavat toisistaan hallitsevan nimen ja kuvituksen osalta, ja vastaajan tuotepakkaukseen on lisäksi merkitty myyjän nimi sekä pakkauksen etu- että takapuolelle. Lautakunta katsoi, ettei sekaantumisvaaraa hakijan ja vastaajan tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen ollut. Vastaajan ei voitu katsoa jäljitelleen hakijan tuotteen nimeä hyvän liiketavan vastaisesti.

LTL 911/2011
Goodwill-arvon hyväksikäyttö

Hakijan mukaan vastaaja oli käyttänyt markkinoinnissaan ilmaisuja ja musiikkia, jotka muistuttivat hakijan julkaisuissa käytettyjä. Hakijan mukaan kyse oli hakijan goodwill-arvon hyväksikäytöstä. Hakija katsoi myös, että vastaaja pyrki saattamaan hakijan julkaisut koomiseen valoon, mikä oli omiaan latistamaan niiden imagoa. Liiketapalautakunta totesi, että vastaajan markkinoinnissaan käyttämät ilmaisut ja musiikki muodostivat assosiaation hakijan julkaisuihin. Vastaajan voitiin katsoa käyttäneen mainoksissaan hakijan goodwill-arvoa hyvän liiketavan vastaisesti. Vastaaja oli hyödyntänyt oikeudettomasti hakijan mainetta ja tunnettuutta. Mainosten ei kuitenkaan voitu katsoa halventavan hakijan julkaisuja. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaaja oli menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan ja ICC:n markkinointisääntöjen 1 ja 15 artiklojen vastaisesti.

LTL 910/2011
Harhaanjohtava markkinointi, vertaileva markkinointi, kilpailijan halventaminen

Vastaaja oli markkinoinnissaan ilmoittanut, että sen tuote on ainoa tietyllä tavalla testattu tuote markkinoilla. Vastaaja oli markkinoinnissaan kertonut, että osa vastaavien tuotteiden valmistajista testaa tuotettaan eri tavalla antaen ymmärtää, että kilpailijoiden tapa testata tuotteitaan ei ollut yhtä hyvä kuin vastaajan tapa. Hakijan mukaan ilmaisut olivat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia. Liiketapalautakunta totesi, että vastaajan käyttämät ilmaisut olivat harhaanjohtavia ja sopimattomia kilpailijoiden kannalta. Vastaaja oli menetellyt hyvän liiketavan ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 3, 5 ja 6 artiklojen vastaisesti käyttäessään kyseisiä ilmaisuja markkinoinnissaan. Hakijan mukaan vastaaja oli myös esittänyt Internet-sivuillaan vertailutaulukoita eri valmistajien tekemistä testeistä antaen ymmärtää, ettei hakijan tuote täyttänyt edellytyksiä, jotka lainsäädännössä oli asetettu. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaajan mainonta oli vertailevaa markkinointia. Vertailutaulukoiden käyttö ja tutkimustuloksiin viittaaminen oli omiaan antamaan vastaajan markkinoinnista luotettavan kuvan. Taulukoista saatava kokonaisvaikutelma oli, että vastaajan tuote oli ylivoimaisesti ja yksiselitteisesti paras.  Liiketapalautakunnan mukaan ei ollut riidatonta, että vertailu olisi tehty yhteismitallisesti ja puolueettomasti. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaaja oli menetellyt asiassa hyvän liiketavan ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 3, 5, 6 ja 11 artiklojen vastaisesti.

LTL 909/2011
Harhaanjohtava markkinointi 

Vastaaja oli markkinoinut kytkykauppasopimuksia. Hakijan mukaan vastaajan markkinointi oli harhaanjohtavaa, koska kuluttaja ei mainosta nopeasti silmäilemällä saanut oikeaa kuvaa tarjottavan kytkykauppasopimuksen kokonaishinnasta. Liiketapalautakunta totesi, että vastaajan mainokset olivat kokonaisuutena arvioiden harhaanjohtavia, koska ne antoivat virheellisen vaikutelman tarjottavan hyödykkeen kokonaishinnasta. Vastaaja oli menetellyt hyvän liiketavan ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 5 artiklan vastaisesti.