Hakemusohje

Osakeyhtiölain 18 luvun mukainen lunastushakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle

Hakemuksesta tulisi käydä ilmi soveltuvan lainkohdan edellytysten täyttyminen.

Hakemuksessa on oltava:

  1. asianosaisten ja heidän asiamiestensä tai muiden edustajiensa nimi ja yhteystiedot, mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostiosoitteet;
  2. lunastusta koskeva yksilöity vaatimus perusteluineen;
  3. ilmoitus lunastettavien osakkeiden lukumäärästä;
  4. tarjottu tai vaadittu lunastushinta per osake;
  5. milloin lunastaja on ilmoittanut yhtiölle lunastusoikeuden tai -velvollisuuden syntymisestä; ja
  6. ilmoitus toimivaltaisesta käräjäoikeudesta (yhtiön kotipaikan käräjäoikeus) uskotun miehen määräämistä varten.

Hakemukseen liitteeksi tulisi sisällyttää:

  1. yhtiön kaupparekisteriote, josta näkyy, että yhtiössä on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen enemmistöosakkaan lunastusoikeus ja -velvollisuus
  2. yhtiön osakasluettelo
  3. valtakirja (jos asiamies).

Asian käsittelyn jouduttamiseksi lunastaja tai vähemmistöosakkeenomistaja voi ilmoittaa ne henkilöt, joiden katsoo olevan esteellisiä toimimaan välimiehenä tai uskottuna miehenä (välimiesmenettelylaki 10 §) ja perustelu tälle käsitykselle.

Ilmoita hakemuksessa kenelle Keskuskauppakamarin laskut osoitetaan (lunastaja vai esimerkiksi asianajotoimisto).

Vähemmistöosakkeenomistajan hakemus:

Jos vähemmistöosakkeenomistaja tekee hakemuksen, hän voi tehdä sen yksin tai halutessaan yhdessä muiden vähemmistöosakkeenomistajien kanssa.

Lunastuslautakunnan yhteystiedot:

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta
PL 1000 (Aleksanterinkatu 17, World Trade Center, 7. kerros)
00101 Helsinki
Puhelin: 09 4242 6212
Sähköpostiosoite: lunastus(a)chamber.fi

Välimies eroaa tehtävästään

Jos välimies eroaa tehtävästään hänen nimeämisensä jälkeen, asian käsittely lunastuslautakunnassa edellyttää hakijalta uuden hakemuksen toimittamista lautakunnalle.