Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä AKA on?

AKA on auktorisoitu kiinteistöarvioija, kiinteistöarvioinnin ammattilainen, jonka tehtävänä on toimeksiannosta arvioida kiinteistöjä puolueettomasti, itsenäisesti ja riippumattomasti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä Hyvää kiinteistöarviointitapaa. Toimintaa ohjeistaa myös kansainvälinen arviointistandardi. AKAn on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan ja osallistuttava alan koulutukseen sekä oltava jatkuvasti tekemisissä arviointitoiminnan kanssa.

Miten AKAksi pääsee?

Kiinteistöarvioijien auktorisoinnista vastaa Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. AKAlla on oltava riittävä käytännön kokemus sekä asianmukainen tutkinto tai muu hyväksyttävä koulutus. Lisäksi AKAksi aikovan on oltava rehelliseksi tunnettu sekä muilta ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva suorittamaan kiinteistöarviointeja ja hallittava itseään ja omaisuuttaan (ei saa olla konkurssissa tai vajaavaltainen). Auktorisointijaosto hyväksyy edellytykset täyttävät henkilöt AKA-kokeeseen. AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneiden tulee lisäksi sitoutua noudattamaan auktorisoitujen kiinteistöarvioijien toimintaa koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Milloin käyttää auktorisoitua kiinteistöarvioijaa?

Toimitilapuolella AKA-arvioijian käyttö on varsin yleistä, sillä toimitilakiinteistöjen taloudellisen ja rakennusteknisen elinkaaren arvioiminen koetaan alan ammattilaistenkin keskuudessa haastavaksi. Myös AKAn käyttöä asuntoarvioinnissa on syytä harkita etenkin silloin, jos kyseessä on monimutkaisempi arviointikohde, esimerkiksi omakotitalokiinteistö, jolla on käyttämätöntä rakennusoikeutta, tai jos puolueettoman arvion saaminen on ehdottoman tärkeää (esimerkiksi avioeroon liittyvä ositusta tai perinnönjakoa varten tilattu kiinteistön arviointi).

Mitä kiinteistöarviointi maksaa?

AKAt perivät toiminnastaan palkkion, joka määräytyy työn määrän, vaativuuden ja tehtävän suorittajan osaamisen perusteella. Kohteen arvo ei vaikuta palkkion suuruuteen. Kirjallisen arviointikirjan tilaaminen maksaa luonnollisesti asiakkaalle suullista arviointia enemmän, mutta todennäköisesti arviokirja kertookin kohteesta enemmän kuin suullisesti annettu arvio.

Miten kiinteistöarviointi käytännössä tapahtuu?

Sopimus arviointilausunnosta tehdään suoraan arvioijan tai tämän edustaman tahon kanssa, ja siinä sovitaan tehtävän kannalta olennaiset asiat (mm. arvioitava kohde, minkä ajankohdan arvosta on kyse, mistä arvosta on kyse, mihin arviolausunto on tarkoitettu käytettäväksi, arviokirjan toimitusaika sekä veloitus- ja laskutusperusteet).

Asiansa osaava arvioija toimii tosiasioiden pohjalta eikä perusta arvioitaan spekulaatioon. Asianmukaisen arviolausunnon antamiseksi työssä tarvitaan paljon tausta-aineistoa ja asiantuntemusta. AKAn varsinainen työ alkaakin kohteeseen liittyvän taustamateriaalin kartoituksella. Tätä ovat mm. kiinteistö- ja kaavatiedot, rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannukset, mahdolliset vuokrasopimukset sekä lähialueen markkinatiedot. Ammattitaitoinen AKA huolehtii aina tietojensa ajantasaisuudesta. Työn edetessä AKA suorittaa myös kiinteistön ja sen lähialueen katselmuksen. Näiden lisäksi AKA ottaa huomioon paikallisten markkinoiden, vuokrien, kulujen ja korkojen kehittymisen.

Arvion lopputulos ilmaistaan arviokirjassa. Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevien sääntöjen mukaan arviointilausunnon tulee sisältää ainakin tiedot toimeksiantajasta, lausunnon käyttötarkoituksen, kohteen määrittelyn, arvioinnin perusteet, lähdeaineiston ja sen alkuperän, käytetyt arviointimenetelmät, kohteen arvon ja sen, mistä arvosta on kyse, arvion ajankohdan, tiedot katselmuksen suorittamisesta, arvioinnin suorittajan sekä arvioinnin päivämäärän.

Kuka AKA-auktorisoituja valvoo ja miten?

Kiinteistönarviointilautakunta valvoo auktorisoituja kiinteistöarvioijia kahdella tavalla: vuosittain annettavan valvontailmoituksen kautta ja käsittelemällä valitukset. AKA:t ovat velvollisia antamaan vuosittain valvontailmoituksen, jossa he ilmoittavat lautakunnan määrittelemät tiedot valvontaa varten. Näitä tietoja ovat mm. tehtyjen arvioiden lukumäärät ja alan koulutuksiin osallistuminen. Vuosittainen valvonta varmistaa sen, että AKA on ylläpitänyt ammattitaitoaan ja kykenee suorittamaan AKA-arviointeja. Lisäksi valvontailmoituksella saadaan tietoa arviointitoiminnan volyymista.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan tässä ominaisuudessa tekemästä työstä voi tehdä valituksen kiinteistönarviointilautakunnan valvontajaostolle. Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta kiinteistöarviointi välittömästi koskee. Valitusaika on kuusi kuukautta arviointitehtävän suorittamisesta. Valitusmenettely on kirjallinen, ja valituksessa on mainittava, miltä osin, miten ja millä perusteella valittaja katsoo auktorisoidun kiinteistöarvioijan menetelleen hyvän kiinteistöarviointitavan vastaisesti tai rikkoneen auktorisoituja kiinteistöarvioijia koskevia ohjeita tai määräyksiä. Valitusmenettely on maksuton. Valvontajaosto voi antaa arvioijalle muistutuksen, varoituksen tai peruuttaa arvioijan auktorisoinnin määräajaksi tai lopullisesti. Valvontajaoston päätöksestä voi valittaa kiinteistönarviointilautakunnalle.