Lausunto valtioneuvoston selvityksestä: Komission tiedonanto/ NAIADES III: Tulevaisuudenkestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen

vene

Asia: E 107/2021 vp

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto ja tulla kuulluksi valtioneuvoston selvityksestä komission tiedonannosta ”Tulevaisuuden kestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen”.

Keskuskauppakamari yhtyy perusmuistiossa esitettyyn näkemykseen siitä, että kaikkien sektoreiden on osallistuttava päästöjen vähentämiseen. Erityisesti EU:n ilmastopaketin ja kestävän ja älykkään liikenteen strategian myötä kuljetusten siirtäminen maanteiltä raiteille ja vesiväylille tulee nousemaan entistä suurempaa rooliin komission tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa.

Keskuskauppakamari pyytää, että Suomen kannassa tuodaan selkeästi esille, tavoitteleeko Suomi edelleen, ettei sisävesiliikennettä koskevaa EU-sääntelyä sovelleta ja toimeenpanna Suomessa. Mikäli Suomen kanta on edelleen pidättäytyä soveltamasta sisävesiä koskevaa lainsäädäntöä, tulisi erityistä huomiota kiinnittää seuraavien kohtien ratkaisemiseen:

  1. Markkinoille pääsyn esteet sisämarkkinoilla,
  2. Työvoiman ja palveluiden vapaa liikkuvuus,
  3. EU-rahoitus ja
  4. Jatkotoimet tilanteen pitämiseksi ennallaan EU-lainsäädännön osalta ja/tai EU-lainsäädännön soveltamisen vaikutukset.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan Suomen kantaa tulisi selkeyttää ennen kuin komissio tulee antamaan lainsäädäntöehdotukset sisävesiliikenteen sääntelyn osalta. Keskuskauppakamari korostaa, että osana Suomen kannanmuodostusta tulisi hyödyntää hyöty-kustannuslaskemia, joilla myös voitaisiin perustella Suomen näkemys komissiolle hyvissä ajoin ennen lainsäädäntöehdotusten antamista.   

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päivi Wood