Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on itsesääntelytoimielin, jonka tarkoituksena on edistää hyvää kauppatapaa elintarvikeketjussa. Itsesääntelyn etuja ovat nopeus, maksuttomuus, asiantunteva lautakunta sekä yksinkertainen ja tehokas prosessi. Lautakunta on perustettu 15.3.2017.

Lautakunta antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisena vertikaalisessa sopimussuhteessa. Lisäksi lautakunta voi antaa yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia, kehittää alan eettisiä periaatteita ja sopimusmalleja, osallistua hyvää kauppatapaa edistäviin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä edistää muutoinkin hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisia menettelytapoja. Lausunnot ovat suositusluonteisia.

Lausunnon pyytäminen on maksutonta eikä edellytä erillistä rekisteröitymistä.

Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö.

Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely).

Sanktiona hyvän kauppatavan vastaiselle menettelylle on mainesanktio eli lausunnon julkaiseminen. Lausunnon julkistamisluvan myöntää lautakunta.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri OTL, VT Paula Paloranta
Puh. 09 4242 6212, sähköpostisoite: etunimi.sukunimi@chamber.fi