Lausunto viranomaiselle

Elintarvikemarkkinalain (1121/2018) 5.2 §:n mukaan elintarvikemarkkinavaltuutetun on ennen suosituksen antamista pyydettävä lausuntoa elintarvikeketjun itsesääntelyelimeltä. Itsesääntelyelimellä tarkoitetaan elintarvikeketjun kauppatapalautakuntaa.

Lausunto 19.4.2021